Klantenservice: 1200 of 020 754 3033

Algemene gebruiksvoorwaarden voor GT Mobile simkaart en top up vouchers voor de klant

ALGEMENE VOORWAARDEN

In de algemene voorwaarden worden de rechten en verplichtingen beschreven van Lycamobile Distribution Limited en haar klanten in verband met het leveren van GT MOBILE diensten en de verkoop van mobiele telefoons.

DEFINITIES

Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Lycamobile Distribution Limited een Overeenkomst sluit.

LEVERANCIER: Lycamobile Distribution Limited met registratienummer: 442981, geregistreerd op 22 Clanwilliam Square, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ierland.

NETWERK: het netwerk voor draadloze telefonie.

GT MOBILE DIENST of DIENST: de dienst waarbij de Klant gebruik maakt van het Netwerk voor het directe transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het Netwerk of naar aansluitpunten op andere netwerken.

GT MOBILE SIMKAART of SIMKAART: een prepaid voorgeprogrammeerde kaart met een microprocessor.

GT MOBILE TOP UP VOUCHER: een multifunctionele voucher met een 11-cijferige code. De Klant kan het tegoed op de voucher inwisselen tegen verschillende producten zoals mobiele beltijd en sport nieuws van TEAMTALK.

PRODUCTEN: GT MOBILE SIMKAART of SIMKAART, GT MOBILE TOP UP Voucher en TEAMTALK sport nieuws.

OVEREENKOMST: de overeenkomst tot het leveren van de Dienst door LEVERANCIER aan de Klant. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

GT MOBILE KLANTENSERVICE: klantenservice waar de Klant terecht kan met al zijn/haar vragen over de GT MOBILE Dienst, te bereiken op 1200 (gratis) met een GT MOBILE telefoon of op 020 754 3033 (regulier tarief) met een andere telefoon.

DIENST EN VERPLICHTINGEN

2.1. LEVERANCIER is uitsluitend verplicht tot het verschaffen van de middelen die nodig zijn voor het goed functioneren van de GT MOBILE Dienst. Uitsluitend LEVERANCIER bepaalt welke technische middelen nodig zijn om onder optimale omstandigheden toegang te verkrijgen tot deze Dienst.

Mobiele telefonie is een vorm van draadloze communicatie, die tot stand komt op basis van de overdracht van radiosignalen. Als zodanig kan deze worden gehinderd door externe bronnen of belemmeringen inherent aan gebouwen, beplanting of terreingesteldheid en kan een perfecte overdracht niet te allen tijde op alle locaties worden gegarandeerd. De kwaliteit van de GT MOBILE Dienst is ook afhankelijk van de kwaliteit van de mobiele telefoon die de Klant gebruikt. De PIN-code (persoonlijk identificatienummer) en de PUK-code (persoonlijke ontsluitingssleutel) zijn gekoppeld aan de GT MOBILE SIMKAART. Instructies voor het gebruik van deze codes kunnen als gevolg van nieuwe technologie veranderen en worden toegelicht in de bij de mobiele telefoon behorende gebruikershandleiding. De Klant dient al het nodige te doen om zijn/haar PIN- en PUK-codes geheim te houden. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk kwaadwillig of onjuist gebruik dat het gevolg is van het opzettelijk, onbewust of toevallig mededelen van deze codes of het overdragen van zijn/haar SIMKAART.

De Klant wordt hierbij gewezen op het duidelijk aanwezige risico van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig. LEVERANCIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een ongeluk dat is veroorzaakt door het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het besturen van een voertuig.

De Klant wordt hierbij gewezen op de mogelijke storing die een mobiele telefoon kan veroorzaken in bepaalde soorten gevoelige apparatuur, zoals medische apparaten, apparatuur in vliegtuigen etc. Het is derhalve van groot belang, dat de instructies van personen die verantwoordelijk zijn voor die apparatuur strikt worden nageleefd. LEVERANCIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van die instructies.

Het is beleid dat LEVERANCIER niet opzettelijk de verbinding zal verbreken tijdens gesprekken, mits het tegoed voor de gesprekken toereikend is. Het is echter mogelijk dat de verbinding tijdens gesprekken wordt verbroken vanwege oorzaken waarop LEVERANCIER geen invloed heeft, bijvoorbeeld overmacht, een storing aan de verbinding, een technologisch gebrek of een menselijke fout.

De Klant erkent dat, hoewel er alles aan wordt gedaan om een ononderbroken Dienst te garanderen, LEVERANCIER niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of ongemakken, geleden door de Klant als gevolg van handelingen door een distributeur, met inbegrip van fraude en bedrog en/of niet-betaling. In dergelijke situaties dient de Klant contact op te nemen met de distributeur en/of detaillist van wie de SIMKAART of de GT MOBILE TOP UP Voucher is gekocht.

DE SIMKAART

3.1 De GT MOBILE SIMKAART is een prepaid simkaart die wordt gebruikt door deze in een goedgekeurde handset te plaatsen. De GT MOBILE SIMKAART blijft het exclusieve eigendom van LEVERANCIER. Voor beltarieven zie de affiches en/of de website www.gtmobile.nl.

3.2 Indien de GT MOBILE SIMKAART gedurende een periode van 3 maanden niet actief wordt gebruikt voor uitgaande gesprekken en/of uitgaande SMS berichten (de "geldigheidsperiode"), wordt de SIMKAART bevroren.

3.3 Nadat de SIMKAART is bevroren heeft de Klant 1 maand de tijd om de SIMKAART op te waarderen. Indien de Klant binnen 1 maand de SIMKAART opwaardeert en weer van de Dienst gebruik maakt, dan wordt het ingevolge artikel 3.2 bevroren tegoed gereactiveerd en kan de Klant weer bellen, gebeld worden en SMS berichten ontvangen en verzenden zoals gebruikelijk.

3.4 Indien de Klant de SIMKAART niet binnen 1 maand na de geldigheidsperiode opwaardeert, verliest de Klant:

 1. het niet gebruikte tegoed;
 2. zijn/haar specifieke telefoonnummer. De GT MOBILE SIMKAART wordt definitief geblokkeerd voor verder gebruik.
GT MOBILE TOP UP Voucher

4.1 Tijdens de geldigheidsperiode kunnen klanten hun GT MOBILE SIMKAART opwaarderen met een GT MOBILE TOP UP Voucher. Indien de opwaardering plaatsvindt voor het einde van de geldigheidsperiode of binnen 1 maand na de geldigheidsperiode, wordt het tegoed dat op het moment van de opwaardering nog niet is gebruikt, opgeteld bij het tegoed van de GT MOBILE TOP UP Voucher.

4.2 Elke keer dat de klant de GT MOBILE SIMKAART opwaardeert, wordt de geldigheidsperiode met 3 maanden verlengd onder de bovenstaande voorwaarden.

4.3 De GT MOBILE TOP UP Voucher is een multifunctionele voucher en kan worden ingewisseld tegen verschillende diensten, waaronder beltijd voor de GT MOBILE mobiele diensten en TEAMTALK diensten.

4.4 De TEAMTALK dienst kan worden opgeroepen door met gebruik van de GT MOBILE SIMKAART te bellen naar het TEAMTALK nummer, zoals vermeld staat op de GT MOBILE TOP UP Voucher. Alle aan deze dienst verbonden kosten zullen worden verrekend met het GT MOBILE tegoed.

AANPASSINGEN

5.1 Indien bedrijfsmatige omstandigheden of de organisatie van de GT MOBILE Dienst het noodzakelijk maken, kan LEVERANCIER de technische kenmerken van haar diensten aanpassen. De Klant heeft geen recht op vergoeding voor het vervangen of aanpassen van de communicatieapparatuur die noodzakelijk is wegens verandering van het Netwerk.

5.2 Persoonlijke gegevens van de Klant, gespreksinformatie en telefoonnummers worden opgeslagen in de bestanden van LEVERANCIER en worden gebruikt door LEVERANCIER of namens deze door derde partijen om de GT MOBILE Dienst te verlenen, voor administratie- en informatiedoeleinden in het kader van de relatie met de klant, voor voorlichtings- of reclamecampagnes verband houdend met de producten of diensten verleend door LEVERANCIER. Wat de voorlichtings- of reclamecampagnes voor de door LEVERANCIER uitgebrachte producten betreft, kan de Klant die niet wil dat er door LEVERANCIER in het kader van directe commerciële activiteiten met hem/haar contact wordt opgenomen, LEVERANCIER te allen tijde, kosteloos, verzoeken om op een voor dat doel ingestelde lijst te worden geplaatst. LEVERANCIER is verantwoordelijk voor de verwerking. Via een verzoek voorzien van datum aan unsubscribe@gtmobile.nl, kan de Klant die zijn/haar identiteit aantoont, van LEVERANCIER de op hem of haar betrekking hebbende persoonlijke informatie ontvangen en indien die informatie niet correct is, deze kosteloos laten corrigeren.

BUITENGEBRUIKSTELLING

6.1 LEVERANCIER kan zonder ingebrekestelling, de aan de Klant aangeboden Dienst geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen wanneer de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt of zich niet houdt aan de eisen, die aan een redelijk gebruik gesteld kunnen worden.

6.2 Buitengebruikstelling vindt plaats zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. De buitengebruikstelling eindigt wanneer LEVERANCIER vaststelt dat de Klant alsnog zijn/haar verplichtingen is nagekomen. Aansluitkosten zijn voor rekening van de Klant. Het buiten gebruik stellen van de Dienst ontheft de Klant niet van zijn/haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

6.3 Indien LEVERANCIER vaststelt dat de Klant binnen een periode van 14 dagen na daartoe door LEVERANCIER schriftelijk te zijn verzocht zijn/haar verplichtingen niet alsnog is nagekomen, dan kan LEVERANCIER de Overeenkomst beëindigingen, waarbij de aanspraken van de Klant jegens LEVERANCIER komen te vervallen.

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIER

7.1 LEVERANCIER draagt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de GT MOBILE SIMKAART, de GT MOBILE TOP UP Voucher, de mobiele telefoon en de TEAMTALK dienst.

7.2 LEVERANCIER is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de inhoud van gesprekken of berichten.

7.3 LEVERANCIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van tussenkomst door een derde partij.

7.4 Onder geen enkele omstandigheid kan LEVERANCIER aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte of immateriële schade, zoals bijkomende kosten, winstderving, verlies van klanten, verlies of schade van data en verlies van contracten.

7.5 LEVERANCIER wijst alle verantwoordelijkheid van de hand in het geval van verlies, diefstal, frauduleus of verkeerd gebruik van de SIMKAART door de Klant. Bovendien vergoedt LEVERANCIER geen tegoeden die door een andere partij zijn gebruikt en kan LEVERANCIER niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van diensten die aan de SIMKAART verbonden zijn.

7.6 Indien de Klant schade lijdt vanwege storing in het Netwerk of vanwege tekortkoming in de uitvoering van de Dienst, is LEVERANCIER alleen aansprakelijk in het geval van directe schade als gevolg van:

 1. Dood of lichamelijk letsel met een maximum van EUR 100.000 per gebeurtenis en een maximum van EUR 5.000 per benadeelde;
 2. Een handelen in strijd met de artikelen 374, 374 (a) en 375 van het Wetboek van Strafrecht met een maximumbedrag van EUR 100.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van EUR 5.000 per benadeelde;
 3. Het door LEVERANCIER niet juist of onjuist verstrekken van gegevens, het onzorgvuldig beheren of verwerken van gegevens van klanten dan wel fouten in administratieve verrichtingen die verband houden met die gegevens, tot een maximumbedrag van EUR 50.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van EUR 3.000 per benadeelde.

7.7 Indien meer dan een vordering ontstaat uit een voorval genoemd in artikel 7.6 en de gezamenlijke vorderingen de in artikel 7.6 gestelde maxima te boven gaan, is LEVERANCIER slechts gehouden tot betaling van de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan.

7.8 De Klant stelt LEVERANCIER zo snel mogelijk schriftelijk in kennis van de schade en in elk geval binnen vier weken na het ontdekken van de schade. Schade die niet binnen deze periode is gemeld aan LEVERANCIER komt niet voor vergoeding in aanmerking. Deze periode is niet van toepassing op een Klant (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), indien deze Klant op redelijke gronden kan aantonen dat van hem/haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht, dat hij/zij LEVERANCIER binnen deze periode in kennis had kunnen stellen.

7.9 De uitzonderingen en beperkingen zoals beschreven in artikel 7 zijn niet van toepassing indien de schade door opzet of door grove schuld van LEVERANCIER is veroorzaakt.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

8.1 De Klant is aansprakelijk jegens LEVERANCIER voor de directe of indirecte schade die het gevolg is van een handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst en zijn/haar onrechtmatig gedrag. De Klant zal LEVERANCIER de schade vergoeden die door zijn/haar toedoen is ontstaan, ook in geval van ondergeschikte fouten.

8.2 De Klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan LEVERANCIER of aan derde partijen door het gebruik van de GT MOBILE SIMKAART of de GT MOBILE TOP UP Voucher door ongeacht welke personen of aan ongeacht welke telefoon, ook in het geval van verlies of diefstal.

8.3 In het geval van verlies of diefstal van de SIMKAART, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om LEVERANCIER zo snel mogelijk in kennis te stellen van dit verlies of deze diefstal om het gebruik van kaarttegoeden en aan de SIMKAART verbonden diensten te voorkomen. Uitsluitend de klant zelf is verantwoordelijk voor de SIMKAART en hij of zij kan geen vergoeding eisen van LEVERANCIER voor verlies of diefstal van de SIMKAART.

WIJZIGINGEN

9.1 LEVERANCIER behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. Daarnaast verklaart LEVERANCIER zich naar beste vermogen te hebben ingespannen om de juistheid te garanderen van de in deze algemene voorwaarden opgenomen informatie, maar dat geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor fouten, omissies en misverstanden die daaruit voortvloeien.

9.2 Tarieven en factureringsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; dit kan het gevolg zijn van omstandigheden waarop LEVERANCIER geen invloed heeft, zoals wijziging van de groothandelsprijzen die in rekening worden gebracht door derden. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website www.gtmobile.nl.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

10.1 Geschillen tussen de Klant als natuurlijke persoon niet handelend in de hoedanigheid van een professionele onderneming en LEVERANCIER met betrekking tot het uitvoeren van de Dienst in opdracht van of te verlenen door LEVERANCIER kunnen zowel door de Klant als door LEVERANCIER worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.

10.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Klant zijn/haar klacht eerst schriftelijk aan LEVERANCIER heeft voorgelegd. LEVERANCIER zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem/haar wordt meegedeeld.

10.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van LEVERANCIER dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel 7.2 lid had moeten worden gereageerd, kan de Klant het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie.

10.4 IWanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is LEVERANCIER aan deze keuze gebonden. Indien LEVERANCIER dit wil doen, moet zij de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. LEVERANCIER dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

10.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

TOEPASSELIJK RECHT

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ALGEMEEN

GT MOBILE is een merknaam van WWW Holding Company Ltd en van door LEVERANCIER gebruikt onder licentie.

De producten worden uitgebracht door LEVERANCIER.

Het network wordt geleverd door Lycamobile Netherlands Limited met registratienummer: 465211, gevestigd te 22 Clanwilliam Square, Grand Canal Quay, Dublin 2, Ierland. LEVERANCIER is gerechtigd klant overeenkomsten toe te wijzen of over te dragen aan een gelieerde onderneming. LEVERANCIER zal in dat geval gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk blijven.

Inhoud

 1. Klant zal LEVERANCIER vrijwaren van eventuele gevolgen van inbreuken door de Klant op de intellectuele eigendomsrechten, verworven door LEVERANCIER of door een derde partij, als gevolg van het gebruik van de inhoud in strijd met deze voorwaarden en bepalingen.
 2. Klant erkent dat LEVERANCIER niet verantwoordelijk is en geen aansprakelijkheid draagt voor enige inhoud beschikbaar gesteld of geleverd door derde partijen.
 3. Klant is niet toegestaan om handelsmerken, merken, logo's of elke andere informatie of materiaal van de inhoud te verwijderen, aan te passen of te publiceren.

Portering mobiele nummer

 1. LEVERANCIER mag een redelijke eenmalige vergoeding vragen voor het verwerken van een nummerporteringsaanvraag.
 2. LEVERANCIER mag een nummer wijzigen wanneer er een aanpassing is met betrekking tot het nationale nummer systeem, in opdracht van de OPTA, vanwege wijzigingen in het netwerk of door andere omstandigheden waardoor een aanpassing vereist is.

Bescherming van gegevens

 1. LEVERANCIER heeft de verwerking van persoonsgegevens en datagegevens gerapporteerd aan het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens, het CBP. LEVERANCIER zal gegevens van de Klant verwerken binnen het kader van de wet en bescherming van de privacy, in het bijzonder volgens de Nederlandse Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. LEVERANCIER zal persoonsgegevens en datagegevens verwerken voor juridische doeleinden met inbegrip van preventie, onderzoek naar fraude en onregelmatigheden alsmede databeheer, account management, marketing en klachtenbehandeling.
 3. Klant heeft het recht om de wijze waarop hun persoonsgegevens zijn verwerkt in te zien. LEVERANCIER mag een redelijke administratieve vergoeding vragen voor elke inzage.